Video film Hurdegaryp

 

Bacon and Bonens "Hurdegaryp de poarte fan`e wâlden"

 HURDEGARYP


De poarte fan'e Wâlden bin' wy dat is wis
Net ien kin sizze dat it net sa is
Oaljekoeken binne wy, swarte grûn en swiere klei
In rype hurde grûn my elkoar ferbûn

REFR: Hurdegaryp, spjalten troch in dyk

Wy bin' twa helten mar dochs ien fysiek
De poarte fan'e Wâlden binne wy, hjir bin'e wy ryk, fiele ús fry
Dit doarp is unyk..............Hurdegaryp

Swarte-weisein en de Rykswei jieren lien
Wreiden út, sa binne wy ûntstean
De measten wiene boer of feint
It fean hat foarútgong net beheind
Doarpskleuren read en swart,  makket ús apart

REFREIN

SOLO (refrein)

It poststasjon en us koperen hoarn
It bin' sentiminten jieren lien ferstoarn
It doarp feroare yn de tiid
Mar in ús ieren gloeit noch striid
Twa rypen grûn, my elkoar ferbûn

REFR:Hurdegaryp, spjalten troch in dyk

Wy bin' twa helten mar dochs ien fysiek
De poarte fan'e Wâlden binne wy, hjir bin'e wy ryk, fiele ús fry
Wol spjalten troch in dyk, dochs ien fysiek
Twa rypen grûn, mar my elkoar ferbûn
Dit doarp is unyk..........Hurdegaryp !!

Met bijzonder dank aan,
(c) Dirk Spek, Bacon and Bones

 

vv Hardegarijp 1987, Jan van der Kooi als Durk Soldaat en meneer van der Stip als nieuwe vrijwilliger voor de club.

 

 

 

 

 

By Joomla 1.6 Templates and Simple WP Themes