Toanielferiening “M.R.V. Tesselschade “

Toanielferiening “M.R.V. Tesselschade “ fan 1870

De toanielferiening “M.R.V. Tesselschade” waard oprjochte yn 1870. It sil sa wêze dat der de de aerste twa jier fan it bestean noch net toanielspile waard, mar byienkomsten hâlden waarden mei lêzingen en it foardragen fan gedichten. De jubilea waarden yn it ferline dan ek fierd as wy de feriening yn 1872 oprjochte. De statuten dy’t yn ús archyf binne jowe dúdlik oan it jier 1870. Yn 1970 en 1995 binne dan ek resp. it 100- en 125 jierrich bestean fierd.

Tesselschade wie eartiids hiel ferneamd yn Fryslân. Oeral gie men hinne te spyljen. Ek ha der mindere tiden west. Mar sûnt sa’n tritich jier is de feriening sit de gong der wer yn. Bekinde regisseurs as Peter Tuinman en Wouter Daane ha it peil op in heger plan brocht.

Jo kinne Tesselschade no ek op ynternet fine: www.mrvtesselschade.nl

Mei dank oant †Jan van der Kooi "Hurdegaryp" 

By Joomla 1.6 Templates and Simple WP Themes