Vereniging voor dorpsbelangen


Secr.: Easter Omwei 6

  9254 GN  Hurdegaryp

          tel.: (0511) 47 48 03

             Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 di 9-jan 2018 20.00 u Vergadering Ver. voor Dorpsbelangen,  It Maskelyn met vooraf het vragenkwartiertje

 

1917              Vereniging voor Dorpsbelangen Hurdegaryp         2017

Op 1 oktober jl. was het 100 jaar geleden dat de Vereniging voor Dorpsbelangen Hardegarijp is opgericht.

In die 100 jaar is er veel veranderd in ons dorp. En ook de VDH is niet meer dezelfde vereniging zoals die destijds was. Mede dankzij de leden van de Vereniging hebben we het 100 jaar kunnen volhouden. En natuurlijk ook dankzij de bestuursleden, die in al die jaren actief zijn geweest en nog steeds zijn.

Daarom willen we dit jubileum niet in stilte laten passeren.  We nodigen langs deze weg alle leden, oud-bestuursleden en alle inwoners van Hurdegaryp uit om dit heugelijke gebeuren met ons te vieren.

U bent van harte welkom op vrijdag 3 november as. van 16.00-19.00 uur in It Maskelyn te Hurdegaryp.

Bestuur van VDH

  oud bestuur

Hurdegaryp, 24 maart 2017

 

Algemene ledenvergadering 2017

 

Het bestuur van de Vereniging voor Dorpsbelangen Hurdegaryp nodigt u uit voor de

jaarlijkse algemene ledenvergadering die gehouden wordt op

 

Dinsdag 18 april as. in "It Maskelyn", aanvang 20.00 uur.

 

Agenda

 

 1. Opening

 2. Ingekomen stukken en mededelingen

 3. Notulen algemene ledenvergadering d.d. 19 april 2016

 4. Jaarverslag 2016 van de secretaris

 5. Jaarverslag 2016 en begroting 2017 van de penningmeester

 6. Verslag kascommissie en benoeming van de nieuwe kascommissie

 7. Bestuursverkiezing**

  Aftredend zijn:

  Hendrik Kampen (herkiesbaar);

  Freerk Douma (herkiesbaar);

  Wynet Bakker - Soepboer (herkiesbaar).

 8. Rondvraag

 9. Presentatie door Eliza en Anna Janse over de dorpstuin Hurdegaryp.

 10. Sluiting van de vergadering

    

  **Voor de aanvang van de vergadering kunnen bestuurskandidaten schriftelijk aangemeld worden bij het bestuur. De kandidatuur moet door minimaal tien leden van de vereniging door middel van een handtekening worden gesteund.

   

  Exemplaren van de uitnodiging, de notulen van de algemene ledenvergadering

  d.d. 19 april 2016 en het jaarverslag 2016 van de secretaris liggen vanaf dinsdag

  4 april 2017 ter inzage in de bibliotheek en "It Maskelyn" te Hurdegaryp. Deze documenten zullen ook op Facebook en op de website www.Hurdegaryp.nl worden gepubliceerd. Ook kunt u een exemplaar aanvragen bij de secretaris.

                                                                   

Hendrik Kampen

Secretaris

 


Notulen algemene ledenvergadering d.d. 19 april 2016

 

 1. Opening

  Voorzitter Eddy van der Heide opent om 20.00u. de vergadering en heet alle aanwezigen welkom.

   

  Aanwezig: E. Annema, H. Scheffer, S. de Zee, H. Sjoerdsma, G. Leistra, J. Leistra, H. van Borkulo (FNP), B. Berkepas, M. Berends (KEARN), D. van der Werf, 

  K.L. Wind, B. Bergsma, J. de Ruiter, E. Atteveld, E. de Jong, W. Boelens,

  A. Sinnige, B. Graansma, A. Bilijam, G. Rinsma, A. de Boer, F. Haenen (CDA),

  D. Hooijenga (CU), M. Erkelens (PvdA), A. Oost, A. Sinnige, R. Pietersma,

  T. Pietersma, R. Pietersma, A. Pietersma, B. Hoekstra, F.S. van Dijk, J. Dijk (TWW), G. Nota, A. Nota, C. Hergaarden, T. Zijlstra, E. Janse, T. Boersma,

  W. Baars - Stienstra, W. Bakker - Soepboer (VDH), S. Terpstra (VDH), K. Terpstra (VDH), F. Douma (VDH), E. van der Heide (VDH), P. Schriemer (VDH),

  J. Nouta – Swart (VDH) en H. Kampen (VDH).

  Afgemeld: L. de Vries, P. Peereboom, M. Wieringa.

   

 2. Ingekomen stukken en mededelingen.

  Ingekomen stukken:

  Er zijn geen ingekomen stukken.

  Mededelingen:

  Eddy geeft aan dat er aan de agenda twee punten worden toegevoegd:

  9a. presentatie van de "Glossy" van winkelplein Hurdegaryp door J.W. Hamstra;

  9b. presentatie culturele activiteit "De pASsant" door T. Boersma.

   

 3. Notulen ALV 19 maart 2015.

  Er zijn tekstueel geen opmerkingen betreffende deze notulen.

  Bote Bergsma merkt op dat het aantal leden daalt en vraagt wat het bestuur hier aan doet. Eddy geeft aan dat er dit jaar huis-aan-huis acceptgiro's zijn rondgebracht met een wervingsbrief. Hier zijn wel nieuwe leden uit voort gekomen maar er zijn door verhuizingen en natuurlijk verloop ook lidmaatschappen beëindigd. Simone Terpstra geeft aan dat er op dit moment 887 personen lid zijn van VDH.

  Bergsma geeft als mogelijkheid aan om nieuwe leden te werven door bij de deuren langs te gaan.

  Henk Sjoerdsma merkt op dat er op zijn vraag, die hij vorig jaar heeft gesteld, geen antwoord is gegeven. Deze vraag betrof de verkeersveiligheid op de

  T-kruising van de Zomerweg met de Burgemeester Drijberweg. De kruising wordt door veel verkeersdeelnemers niet goed begrepen omdat met het reconstrueren van deze kruising oa. de voorrang is gewijzigd.

  Cor Hergaarden merkt op dat de gemeente al tijdens de aanleg van deze kruising gewezen is op de twijfelachtige veiligheid op de kruising. De gemeente moet na het gereedkomen van de CA nu ook gaan nadenken over sluipverkeer. Het is nu tijd om dit punt i.h.k.v. de herstructurering aan te pakken. Dit geldt voor de gehele Zomerweg. Klaas Wind geeft aan dat aanwonenden van de Zomerweg al in gesprek zijn met de gemeente over dit onderwerp. Ter hoogte van Andringa zal een verkeersremmende wegversmalling worden aangebracht en de snelheid op de weg zal 60km/u. gaan bedragen.

  Albert Oost geeft aan dat het gedeelte Zomerweg van Hurdegaryp naar Tytsjerk ook niet veilig is. Kan hier ook een vrijliggend fietspad worden gemaakt. Eddy antwoordt dat dit niet kan. Dit gedeelte weg is al een (duurzame) 60km weg en langs deze wegen worden geen vrijliggende fietspaden aangelegd. Oost vraagt of er dan misschien een ontsluiting voor fietsers en voetgangers zou kunnen worden gerealiseerd tussen de Rietlandsvaart en de Zomerweg. Eddy antwoordt dat dit bij de gemeente zal worden aangegeven.

  Wytske Baars vraagt of er al iets bekend is over de busroute Wester Omwei - Easter Omwei. Eddy antwoordt dat dit in het verleden wel de bedoeling was maar dat dit dan zou worden uitgevoerd met de zgn. Fryskers, kleine bussen. Deze bussen rijden niet meer. Wytske geeft aan om dan naar de toekomst te kijken waar veel gebruik zal worden gemaakt van peoplemovers. Bote Bergsma merkt op dat in het verleden er door het bestuur van VDH wel is vastgesteld dat er een busroute door het dorp zou worden gerealiseerd via de Wester Omwei en Easter Omwei.

  De notulen worden vervolgens vastgesteld.

   

 4. Jaarverslag 2015 van de secretaris.

  Voorafgaand aan het behandelen van dit jaarverslag wordt alvast een onderwerp uit dit verslag toegelicht door Albert Oost. Dit betreft de AED's in Hurdegaryp.

  SSAH heeft financiële steun gegeven voor de afsluitbare buitenkasten voor de AED's. Men is wat de verzekering van de apparaten betreft nog in overleg met de gemeente. De gemeente is namelijk ook deelnemer aan het project.

  Er zijn nu 10 AED's in het dorp die binnen een pand hangen en waarvan een aantal buiten moeten worden aangebracht. De dekking is nu dat er voor elke woning binnen een straal van 500m. een AED beschikbaar is. Er is binnenkort echter een witte vlek en dat komt doordat de apotheek naar het Schalmeiterrein verhuist. Er zijn ook voldoende vrijwilligers nodig die in het bezit moeten zijn van een certificaat. Er wordt bij voldoende deelname een opleiding verzorgd in Hurdegaryp. Er zijn nu 20 vrijwilligers, het moeten er minimaal 100 worden.

   

  Het jaarverslag wordt door Hendrik Kampen voorgelezen.

  Wytske Baars merkt op dat de inhoud van de overleggen, die voorafgaand aan de ab-vergaderingen worden gehouden, in het verslag mist. Cor Hergaarden geeft aan dat dit ook wel in TWW zou kunnen worden gepubliceerd: "Zet in TWW wat VDH doet".  Eddy merkt op dat er geregeld stukjes in TWW staan betreffende de werkgroepen.

  Van Dijk geeft aan dat hij het voorlezen van het verslag zonde vindt van de tijd. Eddy antwoordt dat dit een traditie is bij de ALV van VDH.

  Wytske merkt op dat zij het overleg op het Provinsjehûs met gedeputeerde Johannes Kramer over de fietstunnel "Slachtedyk" in het verslag mist.

  Ook geeft Wytske aan dat het project "De Groene Loper" ook nog speelt. Deze zal ook door de "Slachtedyk" tunnel gaan lopen. Klaske Terpstra zal dit meenemen naar Wetterwâlden Bûtenfjild.

  Henk Sjoerdsma vraagt of er speciale potjes zijn voor het project Kansen in Kernen. Eddy geeft uitleg over dit project.

   

  Het jaarverslag wordt vervolgens vastgesteld.

   

 5. Jaarverslag 2015 en begroting 2016 van de penningmeester.

  Het financieel jaarverslag en de begroting worden doorgenomen.

  Eddy geeft aan dat bij het plussaldo van € 2225,82 een bedrag van € 429,02 zit dat hoort bij de speeltuinvereniging Gaelekamp. Het eigen saldo van VDH bedraagt € 1796,80.

  Sjoerdsma merkt op dat de inkomsten achterlopen bij de raming. Is het een idee om de contributie te verhogen. Eddy geeft aan dat dit een mogelijkheid zou zijn maar dat VDH dit niet gaat doen. De contributie is laag en bedraagt € 2,50.

   

 6. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie.

  De kascommissie, bestaande uit Bote Bergsma en Els Breimer, heeft

  alles gecontroleerd en in orde bevonden en daarmee wordt de penningmeester Simone Terpstra gedechargeerd. Tevens wordt de begroting 2016 vastgesteld. Eddy bedankt Bote en Els voor hun deelname in de kascommissie.

  De nieuwe kascommissie zal bestaan uit Els Breimer (2e keer) en Lammert de Vries. Jan Dijk is beschikbaar als reserve.

   

 7. Bestuursverkiezing.

  Aftredend en herkiesbaar: Jetty Nouta - Swart en Piet Schriemer.

  Jetty en Piet worden herkozen voor een volgende bestuurstermijn.

  Er zijn aan het begin van de vergadering geen andere kandidaten aangemeld.

  Eddy geeft aan dat er nieuwe bestuursleden worden gezocht en vraagt de aanwezigen om zich, bij interesse, voor een bestuursfunctie aan te melden.

   

 8. Dorpsvisie

  De dorpsvisie 2010 - 2015, die door Gerard Nota is geschreven, is geactualiseerd.

  Hieraan voorafgaand is op 11 februari jl. een dorpsplatform gehouden. Er waren in totaal 31 personen bij deze bijeenkomst aanwezig.

  Eddy geeft een verslag van de gehouden bijeenkomst. Hurdegaryp kan tevreden zijn met wat het dorp nu heeft. Er is een nieuwe basisschool, een middelbare school (TKC) en binnenkort wordt ook de rûnwei gerealiseerd. Waar nu behoefte aan is zijn oa. betaalbare huurwoningen.

  In het dorp is een werkgroep bezig met het opzetten van een dorpscoöperatie.

  Wytske Baars krijgt het woord. Zij legt uit dat de dorpscoöperatie een voortzetting is van de opzet van de zorgcoöperatie. Deze voortzetting gaat echter niet geheel naar haar zin, zij voelt zich niet thuis in haar rol als trekker van het project. Vervolgens legt Wytske uit wat de bedoeling is van de dorpscoöperatie. De wensboom in de foyer van It Maskelyn is een van de resultaten. Mensen kunnen hier wensen op plakken omdat ze bijvoorbeeld eenzaam zijn en zo nu en dan graag een prater op visite willen hebben. Wytske geeft aan dat de diaconie ook bij dit project is betrokken.

  Cor vraagt waarom deze dorpvisie te termijn bestrijkt van 2016-2025. Zo staat dit vermeld op de agenda. Eddy legt uit dat deze periode is teruggedraaid naar 2016 - 2021. Cor merkt op om alles anders te gaan bekijken. Alles verandert in de toekomst. Hoe wil je elkaar vinden in een dorp dat eigenlijk te groot is om een dorp te zijn. De coöperatie is meer dan zorg. Maak er een deeleconomie van. Ga na van wie het dorp eigenlijk is.

  Henk Sjoerdsma brengt naar voren dat garage Wijnia de leefbaarheid niet bevorderd. Eddy merkt op dat de gemeente hier niets in kan betekenen. Inmiddels worden er wel plannen ontwikkeld. De kringloopwinkel gaat mogelijk naar de Rijksstraatweg.

  Cor vraagt wat de status van de nieuwe dorpsvisie is. Is hier een raadpleging van de leden voor geweest? Eddy antwoordt dat iedere aanwezige een dorpsvisie mee naar huis kan nemen en hierop kan reageren. Er is een maand tijd om de opmerkingen in te dienen. Hier zal over worden gerapporteerd.

   

 9. Presentatie plan "Om de dobben" door de heer en mevrouw Pietersma.

  Het plan "Om de dobben" is een project i.h.k.v. particulier natuurbeheer waarmee men in 2011 is begonnen en is gelegen tussen Hurdegaryp en Burgum. De vraag hiervoor is vanuit de organisatie van de Centrale As gekomen en gaat gepaard met vrijwillige grondruil.

           Alle pingo's (ontstaan tijdens de ijstijd) in het gebied worden gekoppeld door fiets

           - en wandelpaden. De route is vanuit Burgum West te bereiken. Er zal bij de pingo    bij de Lange Laan een steiger worden aangelegd.

  Men heeft het buro Altenburg & Wymenga uit Feanwâlden opdracht gegeven om een faunaonderzoek uit te voeren. Hieruit is naar voren gekomen dat er een faunapassage onder de CA nodig is t.b.v. oa. de waterspitsmuis en andere kleine, in het gebied    voorkomende dieren.

  Voor het realiseren van de fiets- en wandelpaden is men in overleg met de perceeleigenaren in het gebied. Ook wordt nagedacht over een fiets- en wandelroute vanuit het park bij de kanovijver langs de Burgemerfeansterfeart naar de Lange Laan. Hiermee zou het plan verbonden kunnen worden met Hurdegaryp.

           Men wil in totaal ca. 10 hectare natuur laten ontstaan. Hierbij moet ook het oude    cultuurlandschap terug komen. De bomen die hierbij horen zijn oa elzen en          meidoorn en ook kruidenrijke gewassen. Hier horen ook akkerbouwprodukten bij. 

  Er zal bij de nog te bouwen beheerderswoning een "teetún" gerealiseerd worden, een plek voor jong en oud. Hierbij worden ook een speelweide en een dierenweide voor geiten en konijnen aangelegd. Ook wordt een blote-voetenpad aangelegd en worden natuurexcursies gegeven. Er zullen ook voorlichtingen worden verzorgd i.h.k.v. de NME (natuur milieu educatie) voor de kinderen van de basisscholen.

  In 1995 is tussen aanwonenden en de gemeente vastgelegd dat de woningen aan de Lange Laan gelegen blijven aan een asfaltverharding. Voor het overige gedeelte blijft de Lange Laan een puinverharding. De Lange Laan wordt een 30km. zone en is alleen bestemd voor bestemmingsverkeer.

  Graansma (fûgelwacht Hurdegaryp) merkt op dat het plan een "opstekker" is voor de zangvogels en de vleermuizen.

   

  9a)Presentatie "Glossy" winkelplein Hurdegaryp.

  Wegens het niet aanwezig zijn van de heer Hamstra gaat deze presentatie niet door.

   

  9b)Presentatie De pASsant.

  Jetty Nouta - Swart vertelt dat er in het kader van de opening van de Centrale As een cultuurspektakel plaats zal vinden met het thema "Foarút mei de As". Er worden een aantal voorstellingen opgevoerd welke plaats zullen vinden tussen 1 en 16 juli as.

  Met een bus worden bezoekers langs de route van de Centrale As vervoerd en in een aantal langs de route liggende plaatsen zal een voorstelling worden bezocht. Om dit alles te realiseren zijn in deze plaatsen werkgroepen gevormd die de voorstellingen mogelijk maken. Ook Hurdegaryp doet mee.

  Theo Boersma gaat verder met de presentatie. De dorpen die meedoen aan dit gebeuren zullen zich presenteren door film, muziek en cultuur. Er zijn twee routes nl. Noord en Zuid. Hurdegaryp valt onder de route Zuid en deze begint in Burgum.

  De plaats in Hurdegaryp waar de voorstelling zal worden gehouden is rondom de kanovijver. Per avond komen 3 bussen met bezoekers naar de voorstelling kijken. Het is de bedoeling dat de bezoekers vanaf de Zomerweg naar het ijsclubgebouwtje lopen. Ter hoogte van dit gebouwtje zal de voorstelling plaatsvinden waarbij het shantykoor ter ondersteuning van de voorstelling zal zingen. De voorstellingen worden gehouden voor de periode dat de schoolvakanties van de basisscholen beginnen. De kaartverkoop gaat via de Lawei te Drachten. Er is ook een website gemaakt: www.depassant.frl.

   

 10. Rondvraag.

  Wytske Baars vraagt of er al meer bekend is over de invulling van het voormalige Schalmeiterrein. Eddy antwoordt dat de HOED wordt gerealiseerd en dat de apotheek zich er ook gaat vestigen. In de komende TWW zal de gemeente een toelichting publiceren over wat er op het terrein komt. Er zijn ook ideeën voor de bouw van seniorenwoningen. Ook komt er een speelveld voor de scholen. Een alternatief voor de kermis is er nog niet. Ergens in het dorp moet nog ruimte worden gevonden.

  Er wordt naar voren gebracht dat het verkeer rondom de school straks een chaos dreigt te worden en of dit te voorkomen is door een woonerf te realiseren waar een maximum snelheid geldt van 15 km/u. Eddy antwoordt dat het verkeer dat vanaf het voormalig Schalmeiterrein komt via de ontsluitingsweg weg kan komen.

  Henk Sjoerdsma vraagt waarom de Wissel weg moet. Eddy antwoordt dat hier een ontsluitingsweg zal komen voor het voormalig Schalmeiterrein. De woningen en De Hof blijven bestaan.

  Leistra brengt naar voren dat de gemeente bomen heeft gesnoeid aan de Anthony Fokkerstraat. Er is zeer rigoureus gesnoeid, er zijn veel dode takken. Dit zal worden doorgegeven aan de gemeente.

  Bote Bergsma vraagt wat de status is van het Tjalling Koopmans College. Eddy antwoordt dat dit mogelijk na 2018 naar het stationsgebied verhuist. Op de plaats van de oude schoolgebouwen zal dan misschien een dorpsplein worden gerealiseerd met eventueel woningen.

  Henk Sjoerdsma brengt naar voren dat diverse trottoirs in het dorp in slechte staat zijn. Eddy geeft aan dat Sjoerdsma dit zelf bij de gemeente aan kan geven. 

   

  11)Sluiting.

  Voorzitter Eddy van der Heide sluit om 22.30 uur de vergadering en wenst een ieder wel thuis. Ook geeft hij aan dat iedereen een dorpsvisie mee kan nemen en hier op kan reageren.

   

  Notulist

  Hendrik Kampen.

  Secretaris VDH

  April 2016

 

 

Jaarverslag 2016

 

Dit jaarverslag heeft betrekking op de jaarperiode maart 2016  tot april 2017. Gedurende een jaar krijgt de Vereniging voor Dorpsbelangen vele (post)stukken. Sommigen kunnen voor kennisgeving worden aangenomen maar ook zeer regelmatig moet er actie worden ondernomen. Het beleid van het bestuur is er op gericht om zoveel mogelijk inwoners van Hurdegaryp in te zetten bij deze verschillende activiteiten. Tenslotte kan het dorp alleen maar levendig blijven indien veel mensen zich voor de leefbaarheid inzetten en dit niet alleen tot het bestuur van dorpsbelang beperkt blijft.

 

Het VDH bestuur had in het verslagjaar de volgende samenstelling:

 

 • Eddy van der Heide (2010), voorzitter

 • Simone Terpstra (2006), penningmeester

 • Hendrik Kampen (2009), secretaris

 • Piet Schriemer (1996), bestuurslid

 • Jetty Nouta - Swart (2004), bestuurslid 

 • Klaske Terpstra (2011), bestuurslid

 • Wynet Bakker – Soepboer (2013), bestuurslid

 • Freerk Douma (2013), bestuurslid

 • Jan Dijk namens TWW, geen bestuurslid

   

  Achter de namen van de bestuursleden is het jaar vermeld waarin zij tot het bestuur zijn toegetreden.

  Het bestuur heeft zich het afgelopen jaar ingezet voor het aantrekken van nieuwe bestuursleden. Hoewel er met een redelijk aantal personen is gesproken om in het bestuur van VDH zitting te nemen, heeft dit tot nu toe nog niet geresulteerd in een nieuw bestuurslid.  

   

  In het verslagjaar zijn er acht plenaire bestuursvergaderingen geweest. Er is in het afgelopen jaar een aantal malen gebruik gemaakt van het vragenkwartier dat voorafgaande aan elke bestuursvergadering wordt gehouden.

  De onderwerpen die tijdens het vragenkwartier door de volgende organisatie en personen naar voren werden gebracht waren:

 • De heren Hoekstra en Van Buuren en mevrouw Faber: Men is bezorgd over de inrichting van het voormalig Schalmeiterrein. Wat wordt er naast de HOED en de apotheek nog meer gebouwd op dit terrein. Hoe hoog zal deze bebouwing worden en hoe komt het dan met de privacy (inkijk) en de begroeiing die dit moet waarborgen.

   

  Naast het vragenkwartier zijn er ook voorafgaande aan de vergaderingen diverse overleggen geweest tussen het bestuur en diverse personen en organisaties:

  -   De heer Klaas Boelstra van de gemeente: De heer Boelstra praat het bestuur bij over    een aantal zaken die in Hurdegaryp spelen. Dit zijn oa. de nieuwbouw van het TCK, de       ontwikkelingen van de locatie Wijnia, het plein tussen de kerk en wooncentrum Neef,       de te realiseren transportwaterleiding van Vitens en het informatiecentrum Bouen en         Wenjen in Hurdegaryp;

  -   De heer Jan Boelen van de gebiedsontwikkelingscommissie CA: De gebiedsontwikkelingscommissie van de CA heeft tot doel om de naaste omgeving van de CA zo goed mogelijk in te richten en tot ontwikkeling te brengen. Hierbij behoort ook het realiseren van een aantal "kuierpaden" of ommetjes bij Hurdegaryp.

  -   Een landschapsarchitekt: Deze geeft een presentatie van zijn plan om een "Tijdsdoor-    snedepark" aan te leggen in het gebied tussen de spoorlijn en de Noarder Omwei. Het     park moet in een aantal voorstellingen de evolutie uitbeelden van de Wâlden vanaf de        ijstijd tot heden in Hurdegaryp.

  Via publicaties in Tusken Wâld en Wetter, Facebook en de officiële website van Hurdegaryp, www.hurdegaryp.nl, heeft het bestuur de bewoners zo goed mogelijk op de hoogte proberen te brengen van de activiteiten die haar aandacht vroegen.

   

  Tunnel Slachtedyk

  Vorig jaar is de fiets- en voetgangerstunnel, die de verbinding vormt tussen de Stationwei en de Slachtedyk, in gebruik genomen. Voor de realisatie van deze tunnel is er ook veel overleg geweest tussen het projectbureau CA, gemeente, de actiegroep van bewoners van de Trijehoek en VDH. Dit overleg ging voornamelijk over de plaats en de vormgeving van de tunnel.

  Dat de tunnel niet aan ieders goedkeuring voldeed bleek al gauw uit een ingezonden artikel in de LC. In dit artikel werd geschreven dat de helling van de in- en uitrit te steil zou zijn voor niet meer zo jonge fietsers. Het inrijden van de tunnel werd door de briefschrijfster als onaangenaam ervaren en eenmaal onderin de tunnelbak was het een zware opgave om hier fietsend weer uit te komen. Na overleg tussen het projectbureau CA, gemeente en VDH heeft de Provinsje Fryslân een reactie geplaatst waarin werd uitgelegd hoe de tunnel tot stand was gekomen en dat men, als de tunnel bij de Reidlânsfeart gereed is en welke flauwere helling heeft, deze tunnel kan gebruiken om naar de Slachtedyk te komen.

   

  De Centrale As / Rûnwei Hurdegaryp

  In de periode die vooraf ging aan de opening van de Centrale As, welke op 7 oktober jl. officieel werd geopend voor het verkeer, hebben er een aantal activiteiten plaatsgevonden onder de naam "De pASsant". De dorpen, die betrokken waren bij de Centrale As, werden uitgenodigd om culturele activiteiten te bedenken en deze te presenteren tijdens een aantal voorstellingen. Er waren door de organisatie van de CA twee voorstellingroutes bedacht, Noord en Zuid. Belangstellenden konden zich aanmelden voor een route en werden per touringcar langs de voorstellingen in de dorpen geleid.

  Voor de voorstellingen in Hurdegaryp, die plaatvonden in het park bij de "kanovijver", werd, onder leiding van Jetty Nouta - Swart, een voorstelling bedacht welke bestond uit een toneelstukje, het optreden van een gelegenheidskoor en het uitdelen van "Hurdegarypster Oaljekoeken". Per voorstelling werden ca. 300 stuks oaljekoeken gebakken.

  Ook kreeg elke bezoeker een gebreid ijsmutsje mee  met daarin het recept van deze koeken. Zo werden deze voorstellingen een groot succes wat mogelijk werd gemaakt door de vele Hurdegaryper vrijwilligers.

  Op 18 november jl. is de Noarder Omwei, welke naam bedacht is door Harry van

  Borkulo, feestelijk geopend door gedeputeerde Sietske Poepjes en wethouder Haukje Rypstra. De opening begon met een bijeenkomst in It Maskelyn waar een aantal direct betrokkenen bij de uitvoering van het project werden geïnterviewd en waar enkele prominenten, wo. ook Eddy van der Heide, een toespraak hielden.

  Hierna vertokken de genodigden in bussen naar de plek waar de openingshandelingen zouden plaatsvinden. Onderweg, ter hoogte van het spoorviaduct, stond een gelegenheidskoor klaar dat een openingslied ten gehore bracht. Tijdens het luisteren naar dit lied werden er "Hurdegarypster Oaljekoeken" uitgedeeld. Deze "halte" onderweg was

  ingebracht door VDH.

  Na de openingshandeling, welke plaatsvond op de kruising van de Rijksstraatweg met de Noarder Omwei, werden de genodigden weer naar It Maskelyn gebracht waar nog kon worden nagepraat.

   

  Wetterwâlden Bûtenfjild

  De ontwikkeling van de visie voor het meer toegankelijk maken van het Bûtenfjild voor de recreatie is ook in deze periode gestaag doorgegaan en de eerste resultaten hiervan zijn zichtbaar. De aanleg van sloepenroute tussen de Grote Wielen en de Zwemmer bij de Westereen, die alleen bedoeld is voor niet gemotoriseerde bootjes en elektroloepen, is in uitvoering. In Ryptsjerk worden twee bruggen verhoogd en de Ryptsjerksterfeart wordt aangepakt door te baggeren en het aanbrengen van nieuwe beschoeiing. Naast de oude sluiskolk met het boezemgemaal van Wetterskip Fryslân in de Oosterdijk is men bezig met de bouw van een nieuwe schutsluis voor het overbruggen van de peilverschillen voor en na de sluis. Waar de Mûzeryd de Ottemaweg kruist is een doorvaarbare duiker aangelegd en voor de toegang tot It Bûtenfjild is men bezig in het Koekoekspaad een schutsluis te bouwen.

  Inmiddels zijn er ook een aantal bijeenkomsten geweest in het kader van "De Groene Loper". Een Groene Loper is een korte verbindingsroute tussen een woonkern en een hier dichtbijgelegen cultuur- of natuurgebied. De betrokkenen hierbij zijn It Fryske Gea, De Friese Milieufederatie, VDH, dorpsbelang Ryptsjerk en enkele particulieren wo. Wytske Baars, Jan Stavenga De Jong en Arjen Sinnige.

  Een voor Hurdegaryp belangrijke groene loper is de verbinding tussen het dorp en

  It Bûtenfjild. Deze verbinding loopt via de Stationswei, door de fietstunnel onder de Noarder Omwei door en dan richting It Bûtenfjild. De betrokkenen zijn thans bezig vooral veilige route te bedenken om It Bûtenfjild te kunnen bereiken. Ook wordt er gekeken naar een route om het plan "Om de Dobben" van de familie Pietersma, dat tijdens de ALV van 2016 door de heer en mevrouw Pietersma is gepresenteerd, via een groene loper te bereiken.

   

  Zwerfvuil in Hurdegaryp

  Op 17 december jl. heeft er in Hurdegaryp de 2e. zwerfvuilopruimactie plaatsgevonden. Jongeren van de World Servants zijn onder begeleiding van ouders en de Fûgelwacht Hurdegaryp door het dorp getrokken en hebben een redelijke hoeveelheid zwerfvuil verwijderd. De gemeente, die de afvalcontainers beschikbaar had gesteld, heeft deze afgevoerd. De World Servants hebben voor deze actie een financiële bijdrage gekregen van VDH. Deze bijdrage wordt betaald van de subsidie die VDH jaarlijks van de gemeente ontvangt voor het verwijderen van het zwerfvuil uit het dorp.

  Op 25 maart jl. heeft de Fûgelwacht Hurdegaryp de jaarlijkse Himmeldei gehouden.

  De vrijwilligers, waaronder ook een aantal kinderen, hebben in de bebouwde kom een redelijke hoeveelheid zwerfvuil opgeruimd. Opvallend was dat de hoeveelheid zwerfvuil minder was dan voorheen, mogelijk door de in december gehouden actie.

  Komend najaar zal er ook een opruimactie worden gehouden waarbij het de bedoeling is

  om hierbij de schooljeugd van de basisscholen te betrekken.

  Tijdens de ALV van 2015 is de vraag gesteld of er in de berm naast de Slachtedyk, in de buurt van de Florahoek, een blikvanger zou kunnen worden geplaatst vanwege de hoeveelheid zwerfvuil die daar in de berm en sloot wordt achtergelaten. Deze vraag is doorgegeven aan de gemeente.

  De gemeente is bezig met een plan voor de aanschaf en plaatsing van de blikvangers en zal hier in de loop van het jaar over communiceren met de dorpsbelangen.

   

  AED's in Hurdegaryp

  De werkgroep "Hartslag Nu Hurdegaryp" heeft op 19 augustus 2016 de tweede AED, welke 24 u. per dag bereikbaar is, feestelijk in gebruik genomen.  Dit apparaat is

  geplaatst op het parkeerterrein naast de huisartsenpraktijk Ynsicht. Inmiddels is de stand van zaken zodanig dat er voor heel Hurdegaryp 24u. per dag een AED beschikbaar is.

  Voor het verkrijgen van de benodigde financiën, oa. voor de aanschaf van de buitenkasten en de verzekering, heeft de werkgroep subsidie gekregen van de Provinsje Fryslân. De subsidie is verleend mede op basis van het medeondertekenen van de aanvraag door het bestuur van VDH.

  Ook heeft de werkgroep een financiële ondersteuning van SSAH ontvangen. Ook hier werd door de verstrekker van de gelden de voorwaarde gesteld dat het bestuur van VDH de aanvraag van de werkgroep zou ondersteunen. Om SSAH duidelijkheid en zekerheid te geven in de besteding van de gelden is een commissie van Toezicht opgericht die de staat van de apparatuur jaarlijks zal monitoren. De rapportage hiervan wordt verzonden naar de secretaris van VDH die na ontvangst hiervan een verklaring afgeeft en dit ook in het jaarverslag vermeldt. Hiermee kan de werkgroep bij SSAH aantonen dat aan de verplichting is voldaan.

   

  SSAH (Stichting Steunfonds Activiteiten Hurdegaryp)

  In het jaarverslag van 2014 werd reeds vermeld dat het bestuur van VDH door het bestuur van SSAH benaderd was voor het zoeken naar kandidaten voor een nieuw bestuur.

  Inmiddels  is er een nieuw SSAH - bestuur gevormd  bestaande uit Berend Wybenga (voorzitter), Esther Annema (secretaris) en Jan Dijk (penningmeester).

  Het nieuwe bestuur heeft inmiddels de bestuursactiviteiten voortvarend opgepakt en er heeft op 27 maart jl. een verdeling van de "oud-papier-gelden" plaatsgevonden. In de verdeelcommissie, die de aanvragen van de diverse verenigingen en organisaties uit Hurdegaryp beoordeeld, zaten ook twee bestuursleden van VDH.

  Het bestuur van SSAH zal voortaan jaarlijks haar activiteiten rapporteren aan het bestuur van VDH.

   

  Kerstbomeninleveractie

  Op zaterdag 7 januari jl. is de jaarlijkse kerstboominleveractie gehouden. Ook dit jaar werden er door de schooljeugd weer een flink aantal kerstbomen ingeleverd bij de oranje container op het parkeerterrein van It Maskelyn. Er werden in totaal 275 kerstbomen ingeleverd. De bomen zijn door de gemeente afgevoerd naar het gemeentelijk composteerterrein in Sumar. Hier worden de takken gescheiden van de stammen. De takken worden vermalen om hierna tot compost te worden verwerkt. De stammen worden versnipperd tot houtsnippers welke oa. worden gebruikt als biobrandstof.

  Deze actie, die door VDH voor de twaalfde keer werd georganiseerd, kan ook worden gezien als onderdeel van het schoon houden van het dorp. 

   

Hendrik Kampen

Vereniging voor Dorpsbelangen Hurdegaryp

April 2017

 

 

Fietstunnel Slachtedyk.

Zoals inmiddels bij iedereen bekend zal zijn blijft de spoorwegovergang Slachtedyk open voor fietsers en voetgangers. Bovendien komt er ter hoogte van de Slachtedyk een fietstunnel in de Rondweg om Hurdegaryp. Dit is allemaal niet vanzelf gegaan want het plan was om de spoorwegovergang Slachtedyk af te sluiten. Door omwonenden, belanghebbenden en Dorpsbelang is de politiek gewezen op het belang van deze historische route en gevraagd deze te behouden. Mooi om te zien dat de toezeggingen van gedeputeerden Kramer en Poepjes en de inspanningen van wethouder Rijpstra er voor gezorgd hebben dat deze verbinding behouden blijft en de voorbereiding voor de aanleg van de fietstunnel al in volle gang is. We kunnen trots zijn op dit resultaat.

Het voorbereiden van de bouw van de fiets- en voetgangerstunnel, die de verbinding in stand houdt tussen de Slachtedyk en de Stationswei, is in volle gang. Afgelopen 20 oktober werd weer een afvaardiging van actievoerders, omwonenden en Dorpsbelang uitgenodigd op het Centrale As Bureau om op de hoogte te worden gebracht van de vorderingen. Naast de medewerkers De Centrale As waren ook 4 werknemers van aannemer Nije Daam aanwezig. Zij toonden de tekeningen en de visualisatie in 3D van de tunnel. Over enkele details moet nog worden beslist, maar hoe het er in grote lijnen uit komt te zien is nu wel duidelijk. De aannemer verwacht in het voorjaar van 2016 met de aanleg te beginnen.

 

 

Algemene ledenvergadering 2015

Het bestuur van de Vereniging voor Dorpsbelangen Hurdegaryp nodigt u uit voor de jaarlijkse
algemene ledenvergadering die gehouden wordt op

Donderdag 19 maart as. in "It Maskelyn", aanvang 20.00 uur.

Agenda

1.Opening
2.Ingekomen stukken en mededelingen
3.Notulen algemene ledenvergadering d.d. 20 maart 2014
4.Jaarverslag 2014 van de secretaris
5.Jaarverslag 2014 en begroting 2015 van de penningmeester
6.Verslag kascommissie en benoeming van de nieuwe kascommissie
7.Bestuursverkiezing*
* Aftredend is:Klaske Terpstra (herkiesbaar).

8.Voordracht door Oege Hiddema, voorzitter van de Commissie Wetterwâlden
Bûtenfjild, over de ontwikkeling van het Bûtenfjild en aanliggende dorpen voor
het toerisme.
9.Rondvraag
10. Sluiting van de vergadering


**Voor de aanvang van de vergadering kunnen bestuurskandidaten schriftelijk aangemeld
worden bij het bestuur. De kandidatuur moet door minimaal tien leden van de vereniging
door middel van een handtekening worden gesteund.

Exemplaren van de uitnodiging, de notulen van de algemene ledenvergadering

d.d. 20 maart 2014 en het jaarverslag 2014 van de secretaris liggen vanaf donderdag
5 maart 2015 ter inzage in de bibliotheek en "It Maskelyn" te Hurdegaryp. Ook kunt u
een exemplaar aanvragen bij de secretaris.
Hendrik Kampen
Secretaris

Wetterwâlden Bûtenfjild

Wetterwâlden Bûtenfjild: commissie en gebied

Met Wetterwâlden Bûtenfjild bedoelt de commissie
zowel het gebied waarvoor de commissie een visie heeft
beschreven, als de eigen organisatie.

De commissie

Dit is een netwerkorganisatie die werkt met mandaat van
dertien dorpen. Doel van de commissie is doorontwikkeling van de
recreatieve infrastructuur in het gebied dat omsloten is door de
Lauwersseewei N361, de spoorlijn Leeuwarden-Groningen en de Centrale As.
Het gebied
Binnen dit gebied vallen de natuurgebieden:

* Ottema Wiersmareservaat
* Sippen-Finnen
* It Bûtenfjild
* De Bouwepet
* De Houtwiel
* Oer de Wiel
Daarnaast vallen recreatiegebied Eeltsjemar en Tuskenlytsen, en ook de restanten
van Klaarkamp binnen de grenzen van Wetterwâlden.
Doorontwikkelen recreatieve infrastructuur

De commissie Wetterwâlden Bûtenfjild wil de recreatieve infrastructuur in het
gebied doorontwikkelen. Het moet prettig ondernemen en wonen worden voor de
bewoners. En prettig recreëren en verblijven voor gasten. Wetterwâlden richt zich
op kleinschalige, duurzame vormen van recreatie, passend bij het karakter van het
gebied.

Partijen verbinden

De commissie Wetterwâlden Bûtenfjild is een netwerkorganisatie. De commissie
legt verbindingen tussen betrokken partijen. Wetterwâlden Bûtenfjild gaat zo veel
mogelijk uit van bestaande beleidskaders, structuur-en bestemmingsplannen.
Vanuit haar totaalvisie wil Wetterwâlden alle organisaties die investeren in het
gebied op nieuwe ideeën brengen. Zodat hun activiteiten ten goede komen aan
de belangen van het hele gebiedOrganisaties die het gedachtegoed van Wetterwâlden Bûtenfjild bij hun werk
betrekken, zijn verzekerd van een grote mate van draagvlak bij de bevolking in de
regio. Het credo luidt dan ook: Wetterwâlden: "Tûk ferbine".

 

 

Algemene ledenvergadering 2014

Het bestuur van de Vereniging voor Dorpsbelangen Hurdegaryp nodigt u uit voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering die gehouden wordt op Donderdag 20 maart as. in "It Maskelyn", aanvang 20.00 uur.

Agenda

Opening

Ingekomen stukken en mededelingen

Notulen algemene ledenvergadering d.d. 19 maart 2013

Jaarverslag 2013 van de secretaris

Jaarverslag 2013 en begroting 2014 van de penningmeester

Verslag kascommissie en benoeming van de nieuwe kascommissie

Bestuursverkiezing**

Aftredend zijn:

Anita Vorenkamp (niet herkiesbaar).

Eddy van der Heide (herkiesbaar).

Simone Terpstra (herkiesbaar).

Voordracht door Wytske Baars – Stienstra over de gewenste ondertunneling van de spoorlijn voor alle verkeer i.p.v. een spoorwegovergang voor autoverkeer en een tunnel voor fietsers en voetgangers.

Rondvraag

Sluiting van de vergadering

**Voor de aanvang van de vergadering kunnen bestuurskandidaten schriftelijk aangemeld worden bij het bestuur. De kandidatuur moet door minimaal tien leden van de vereniging door middel van een handtekening worden gesteund.

Exemplaren van de uitnodiging, de notulen van de algemene ledenvergadering d.d. 19 maart 2013 en het jaarverslag 2013 van de secretaris liggen vanaf donderdag 6 maart 2014 ter inzage in de bibliotheek en "It Maskelyn" te Hurdegaryp. Ook kunt u een exemplaar aanvragen bij de secretaris.

Hendrik Kampen

Secretaris


Secr.: Easter Omwei 6

9254 GN  Hurdegaryp

tel.: (0511) 47 48 03

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

 

 

 

By Joomla 1.6 Templates and Simple WP Themes