Vereniging voor dorpsbelangen

 

 

Klik op onderstaande link voor meer info 

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Notulen ALV VDH 18 april 2017

Jaarverslag 2017

 

Hurdegaryp, 21 maart 2018

Algemene ledenvergadering 2018

Het bestuur van de Vereniging voor Dorpsbelangen Hurdegaryp nodigt u uit voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering die gehouden wordt op

Dinsdag 24 april as. in "It Maskelyn", aanvang 20.00 uur.

Agenda

Opening

Ingekomen stukken en mededelingen

Notulen algemene ledenvergadering d.d. 18 april 2017

Jaarverslag 2017 van de secretaris

Jaarverslag 2017 en begroting 2018 van de penningmeester

Verslag kascommissie en benoeming van de nieuwe kascommissie

 

Bestuursverkiezing**

Aftredend zijn:

Hendrik Kampen (niet herkiesbaar);

Freerk Douma (niet herkiesbaar);

Eddy van der Heide (niet herkiesbaar);

Simone Terpstra (herkiesbaar).

Als nieuw kandidaatlid is aangemeld: Els Breimer

Het bestuur heeft het afgelopen jaar diverse personen benaderd om in het bestuur van VDH zitting te nemen maar naast Els Breimer heeft verder niemand interesse getoond voor een functie in het bestuur.

Rondvraag

Presentatie door de heer Frank Kwant over het Tijdsdoorsnedepark. Dit park kan een invulling zijn van het gebied tussen de spoorlijn Leeuwarden - Groningen en de Noarder Omwei.

Sluiting van de vergadering

**Voor de aanvang van de vergadering kunnen bestuurskandidaten schriftelijk aangemeld worden bij het bestuur. De kandidatuur moet door minimaal tien leden van de vereniging door middel van een handtekening worden gesteund.

Exemplaren van de uitnodiging, de notulen van de algemene ledenvergadering d.d. 18 april 2017 en het jaarverslag 2017 van de secretaris liggen vanaf dinsdag 10 april 2018 ter inzage in de bibliotheek en "It Maskelyn" te Hurdegaryp en staan op de website www.hurdegaryp.nl. Ook kunt u een exemplaar aanvragen bij de secretaris.

Hendrik Kampen Secretaris

 

Fietstunnel Slachtedyk.

Zoals inmiddels bij iedereen bekend zal zijn blijft de spoorwegovergang Slachtedyk open voor fietsers en voetgangers. Bovendien komt er ter hoogte van de Slachtedyk een fietstunnel in de Rondweg om Hurdegaryp. Dit is allemaal niet vanzelf gegaan want het plan was om de spoorwegovergang Slachtedyk af te sluiten. Door omwonenden, belanghebbenden en Dorpsbelang is de politiek gewezen op het belang van deze historische route en gevraagd deze te behouden. Mooi om te zien dat de toezeggingen van gedeputeerden Kramer en Poepjes en de inspanningen van wethouder Rijpstra er voor gezorgd hebben dat deze verbinding behouden blijft en de voorbereiding voor de aanleg van de fietstunnel al in volle gang is. We kunnen trots zijn op dit resultaat.

Het voorbereiden van de bouw van de fiets- en voetgangerstunnel, die de verbinding in stand houdt tussen de Slachtedyk en de Stationswei, is in volle gang. Afgelopen 20 oktober werd weer een afvaardiging van actievoerders, omwonenden en Dorpsbelang uitgenodigd op het Centrale As Bureau om op de hoogte te worden gebracht van de vorderingen. Naast de medewerkers De Centrale As waren ook 4 werknemers van aannemer Nije Daam aanwezig. Zij toonden de tekeningen en de visualisatie in 3D van de tunnel. Over enkele details moet nog worden beslist, maar hoe het er in grote lijnen uit komt te zien is nu wel duidelijk. De aannemer verwacht in het voorjaar van 2016 met de aanleg te beginnen.

 

 

 

By Joomla 1.6 Templates and Simple WP Themes