Amnesty groep Hardegarijp

 

      


Amnesty groep Hardegarijp  

Onpartijdig, ongebonden en onafhankelijk

Van wezenlijk belang voor de geloofwaardigheid van Amnesty is haar onpartijdige opstelling. Amnesty voert geen actie vóór of tegen regeringen of politieke systemen. De organisatie vindt dat onder ieder systeem de rechten van de mens dienen te worden nageleefd. Amnesty is niet gebonden aan enige regering, politieke partij, ideologie, godsdienstige gezindte of aan enige economische belangengroep. Van zeer groot belang voor Amnesty is ook haar financiële onafhankelijkheid. Amnesty accepteert geen giften of subsidies van de landelijke, provinciale of lokale overheden. Voor het werven van fondsen zijn richtlijnen opgesteld om te voorkomen dat Amnesty werkelijk of schijnbaar afhankelijk wordt van welke groepering dan ook. Voor haar werk is Amnesty geheel aangewezen op giften en contributies van haar leden, donateurs en sympathisanten. Amnesty accepteert geen gebonden giften. 0m de onafhankelijkheid te waarborgen is bepaald dat een afdeling, groep of lid van Amnesty geen actie mag voeren tegen mensenrechtenschendingen in eigen land (de zogenaamde 'werk op eigen land-regel'). Zo wordt voorkomen dat het werk van Amnesty door nationaal-politieke belangen wordt beïnvloed. Bovendien wil Amnesty haar eigen mensen zo beschermen voor mogelijk gevaarlijke situaties. Wel kunnen afdelingen bij hun regering aandringen op de ondertekening van internationale mensenrechtenverdragen, op versterking van de mensenrechtencomponent in het buitenlands beleid, op afschaffing van de doodstraf of op verbetering van de asielwetgeving.

Betrouwbaarheid

De kracht van Amnesty is betrouwbaarheid. Als Amnesty actie voert is daar altijd eerst gedegen onderzoek aan vooraf gegaan. Zowel op Amnesty's hoofdkantoor in Londen als in landen waar schendingen van mensenrechten zich voordoen gaan onderzoekers van de organisatie uiterst zorgvuldig te werk. Pas als ten minste drie onafhankelijke bronnen een mensenrechtenschending kunnen bevestigen gaat Amnesty over tot actie. Met deze werkwijze is de organisatie altijd in staat schendingen trefzeker aan de kaak te stellen.

       We can do it together


Bevorderen en oppositie

In het mandaat van Amnesty International wordt onderscheid gemaakt tussen twee manieren om voor mensenrechten te werken: het bevorderen van alle mensenrechten en het bestrijden van een beperkt aantal specifieke schendingen van mensenrechten. Bij het bevorderen (de promotie ) van alle mensenrechten beperkt Amnesty zich tot het uitdragen van het belang van die mensenrechten. Bijvoorbeeld door middel van educatie en activiteiten gericht op bewustwording of door de achtergronden van specifieke schendingen zichtbaar te maken. Bij het bestrijden (de oppositie) van specifieke schendingen gebruikt Amnesty alle middelen die tot haar beschikking staan. Hierbij beperkt zij zich tot een aantal mensenrechten, om te voorkomen dat zij haar aandacht versnippert

Wat doet de A-l groep Hardegarijp?

  • Zij zet zich in voor acties gericht op landen waar mensenrechten geschonden worden (zoals b.v. China), door informatie te geven, aandacht te vragen en aan te dringen bij de autoriteiten.
  • Zij doet mee aan campagnes gericht op een bepaalde vorm van mensenrechtenschendingen (b.v. marteling, verdwijning).
  • Zij werkt zo mogelijk aan algemene publiciteit en fonds- en ledenwerving door o.a. ondersteunen onderwijs inzake mensenrechten, verkoop van publicaties e.d.
  • Zij organiseert schrijfactiviteiten:iedere maand gaan er schrijfmappen met voorbeeldbrieven rond in Hurdegaryp, Tytsjerk en Ryptsjerk;op (of rond) 10 december wordt er een schrijfestafette georganiseerd.

 

Wat kunt u doen?

  • schrijven voor gevangenen (schrijfmapabonnee worden)
  • lid worden van Amnesty International
  • de A. I . groep steunen door donateur te worden.
  • u aansluiten bij de A. I. groep van Hurdegaryp (Tytsjerk of Ryptsjerk )

Amnesty International Nederland                   Amnesty groep Hardegarijp
Postbus 1968                                                Reidlânswei 36
1000 BZ Amsterdam                                     9254 AR Hardegarijp
tel. 020-6264436                                          tel. 0511-473098
Postbanknr. 454000                                      Postbanknr. 3742132

Een lidmaatschap van Amnesty International kost u € 28,50 per jaar. U kunt ook minder betalen tot een minimum van € 10,00. Jongeren tot 19 jaar betalen €10,-

Voor opgave neemt u contact op met Gryt Douma zie adres hierboven.

 

Wat is het doel van Amnesty?

Het doel van Amnesty International is: eraan bijdragen dat in de hele wereld de rechten van de mens worden nageleefd. De basistekst van die rechten is de Universele Verklaring van de
Rechten van de mens(UVRM), die door de Verenigde Naties in 1948 is aangenomen. Amnesty gaat ervan uit dat ieder mens de plicht heeft de rechten en vrijheden die hijzelf geniet ook aan anderen toe te staan. Amnesty ijvert voor naleving van de UVRM en andere internationaal -rechtelijke documenten op het gebied van de rechten van de mens. Zij geeft voorlichting en werkt aan bewustwording op het gebied van de mensenrechten. Verder zet Amnesty zich in om schendingen van de rechten van de mens te bestrijden.

Wilt u meer weten?
Bel met Agnes de Graaff, tel.(0511)-472975.
Steun
de strijd tegen
Mensenrechten Schendingen
zie voor meer info ook www.amnesty.nl

By Joomla 1.6 Templates and Simple WP Themes