oude foto's Hurdegaryp

 

25 jaar Geref. vr. ver. "niet in eigen kracht" 1952-1977

 

Actief 2e jaargang nr17  1 juli 1965

De Bejaarden van "Bennema state" te Hardegarijp werden zaterdag j.1. op originele wijze verrast. Het initiatief hiertoe was genomen door bet bestuur van de P.C.B. Wegvervoer, afd. Friesland. Deze afdeling vierde op deze dag op feestelijke wijze het 12 1/2  jarig bestaan. Onderdeel van deze feestdag was een oriënteringsrit. Eén van de opdrachten, die tijdens deze rit uitgevoerd moesten worden, was het aanbieden van een mandje met fruit aan de hoofdingang van ,,Bennema State”. Dit gebeurde heel officieel met een goed ingevuld vervoer adres, dat na ontvangst werd afgetekend. Bejaarden, directie en verpleegsters waren allemaal enthousiast over deze leuke geste en namen het fruit dankbaar in ontvangst. De officiële aanbieding vond plaats in de recreatiezaal van ,,Bennema State”. Dit gebeurde met een korte toespraak van de heer H. Brolsma, secr. van de Friese afd. van de P.C.B. en de heer Boersma, functionaris bij de Stichting Vervoeradres te Den Haag. Namens de bewoners van ,,Bennema State” werd een dankwoord gesproken door adj. directrice, Mej. S. Hoogland.

 

Familie Riemersma
Germ en Haukje (zijn 2de vrouw ?) Veninga met kleinzoon Germ Riemersma, ze hebben gewoond waar nu de familie Plat woont op de rijksstraatweg. Germ Veninga was een van de eerste die een auto in zijn bezit had in Hurdegaryp. Schoonzoon en dochter van Germ Veninga, Riemer en Doetie Riemersma waren vroeger veehouder op de rijksstraatweg (oost) te Hurdegaryp. Zoon Germ
Riemersma (hier op de foto als kleine jongen) heeft het bedrijf later overgenomen van zijn vader Riemer en Doetie Riemersma.

Germ Riemersma was getrouwd met Boukje Spoor geboren in Raard onder Dokkum, ze hebben de boerderij verkocht en zijn later in de kom van het dorp gaan wonen. Germ is helaas niet meer onder ons.Op de foto Germ en Haukje Veninga, kleinzoon Germ Riemersma bij de 'T Fort nog wel even mooi is te noemen dat kleinzoon Germ Riemersma gek was op auto's, al heel klein speelde hij met een doos wat een auto moest voorstellen deze doos had hij
vierkante gaten in geknipt wat de ruiten van de auto moesten voorstellen. Germ zijn vader had eerst geen belangstelling voor auto's maar heeft later tocht nog een auto gekocht (Simca).

 Foto genomen bij een feest v.h. bestuur van de O.L. school

Boven vlnr: G. vd Meulen, Sietse Dijk, Harm Posthuma, Hearke v. Os, Hoofdmeester Kooistra, Lieuwe Veenstra, Pieke de Vries, H. Hiemstra (kapper?), Kees vd Veen, Meester Veenstra
Onder vlnr: Juffr. Braam, Frou Kooistra, Griet van Os, Mevr. Koning, Mevr. Gorter (frou fan notaris), Mevr. T. De Vries (fan de feearts)
mei dank oant Alle Dyk

 Steande f.l.n.r. Jan Hoekstra, Tabe Lei, dhr. Haitsma, Gerrie
Conradi, Hannie Castelein en Jappie Mosselaar (2 jonges ûnbekind) Sittend f.l.n.r. Floris Visser, Peke v.d.Molen, Froukje v.d.Kooi, Geert Westra, Hillie v.d.Woude en Baukje Kamminga

 

Sietze Dijk, Inia, Gaele….?, Pieter Feitsma, Schat, Jentsje v.d.Veer, Draaisma (beheerder Schalmei), K.Visser, Postma, Foeke Rinsma, Siebren Koop, Marten Damstra, Lieuwe v.d.Molen, Douwe en Janke de Bruin, Gurbe en Pietsje Damstra, Hille en Siebrigje Kaper, zr. Kerkhof, Foekje v.d.Berg, echtpaar Eekma, Ymkje Postma, mw. Sinnema, mw. Algra, Sjoukje Visser.

By Joomla 1.6 Templates and Simple WP Themes