Wegwijs in Hurdegaryp

 

Wij zijn op dit moment nog bezig om de plaatsnamen van it sûd nog te verwerken op de sub pagina welke beschikbaar is gesteld door Harry J. van Borkulo

 

Betekenis straatnamen, gebouwen en overige streekgebonden aanduidingen.

Februari 2006

Wegwijs in Hurdegaryp    - 5e uitgave

In december 1982 liet de Vereniging voor Dorpsbelangen een boekje uitkomen met de titel  "Wegwijs in Hardegaryp"  De tijd staat niet stil en ook in ons dorp is er nadien veel veranderd. Vandaar deze herziene uitgave. In deze uitgave wordt alleen informatie over straatnamen en andere bijzondere namen in ons dorp gegeven. Nu niet in boekvorm maar beschikbaar voor iedereen via internet en daardoor snel actueel te houden. De meeste informatie is overgenomen uit de voorgaande uitgave, aangevuld met de nieuwe straten en andere namen; hier en daar voorzien van  informatie uit de uitgave "Hurdegaryp Eartiids" een bundeling losse verhalen van Henk Holsbrink en Pieter Nieuwland.
Hartelijk dank aan de heren: Henk.Holsbrink, Harry van Borkulo, Jan van der. Kooi en Tjip van den Berg voor de nodig correctieve op- en aanmerkingen.

Namens de Vereniging voor Dorpsbelangen.
Durk Nouta

Februari  2006

Straatnamen geven vaak een stukje geschiedenis van een dorp weer. Zo is dat ook in Hurdegaryp.

Hurdegaryp.

Het dorp heeft niet altijd op de plaats gelegen waar het tegenwoordig ligt. De naam Hurdegaryp zou volgens de Encyclopedie van Friesland kunnen betekenen: harde streek (gea) op de smalle landstrook (Latijn:ripa, Frans rivé)  In de 11e en 12e eeuw trokken veel mensen naar hoger gelegen gebieden. In Hurdegaryp was dat waarschijnlijk eerst naar De Warren, later naar de Zomerweg. Deze weg was een verbinding tussen Leeuwarden en Groningen. Daar stond ook de dertiende-eeuwse, uit kloostermoppen opgetrokken kerk. Ook stond er in die omgeving nog lang een molen. Weer later trok men vandaar naar de zandrug waar nu de Rijksstraatweg op ligt. In begin 1600 is er al sprake van een kleine buurtschap: een zogenaamde "útbuorren".

De bevolking van Hurdegaryp was agrarisch gericht, maar heeft zijn opkomst mede te danken aan de veenderijen er omheen.  De naam "Burgerveenstervaart" herinnert nog aan het in het oosten mede onder Hurdegaryp gelegen hoogveen met de naam "Berrafane" of  "Bergumerveen"   In 1830 werd de Zwarteweg, die in de periode 1528 -1531 was aangelegd, doorgetrokken als Rijksweg naar Groningen. Het einde van de toemalige Zwarteweg is nog terug te vinden in de naam "Zwartewegsend/ Swarteweisein". In het midden van de 20ste eeuw groeide Hurdegaryp opnieuw door een grote toename van luchtmachtpersoneel van de vliegbasis Leeuwarden dat hier kwam wonen. In enkele  straatnamen komt dit aspect dan ook terug.

In het midden van het dorp zijn de straatnamen bijna allemaal naar vogels genoemd. De oorsprong hiervan is waarschijnlijk de eendenkooi die westelijk van het Hoeksterpaed heeft gelegen. 

In de wijk Rietlandsvaart - een gebied voorheen bestaande uit rietvelden met hier en daar wat grasland - zijn de straten bijna alle genoemd naar iets wat met riet heeft te maken.

In de nieuwste wijk, plan It Súd - een gebied wat voorheen alleen maar weiland was - is gekozen voor weidevogelnamen en heeft één straat nog iets met de geschiedenis van het dorp te maken.

Verder zijn een aantal straten genoemd naar bekende personen uit het Hurdegaryp van 'eartiids' en benamingen uit de geschiedenis van het dorp.

register :zwarte letters zijn Straatnamen   Straatnamen   
             rode letters zijn Gebouwnamen en kunstwerken 
             groene letters zijn Overige streekgebonden aanduidingen  

 

Hurdegaryp een groen dorp tussen Wâld en Wetter.  

   

Anthony Fokkerstraat    Genoemd naar de vliegtuigconstructeur

 

     
Bennema State    In Hurdegaryp waren twee gebouwen die het predikaat state verdienden. Galesloot en Bennema State. Bennema State gebouwd rond 1661 als landhuis. Stichter was Jelmer Bennema, uit de familie van een rijke bierbrouwer. Later werd Bennema State een dokterswoning en is in 1953 gekocht door de Gereformeerde kerk van Oentsjerk, waarschijnlijk om er een tehuis voor 'ouden van dagen' van te maken. In 1954 is Bennema State door een stichting van kerken overgenomen. Buitenstaanders van Hurdegaryp konden zo beslissen over de toekomst van een mooie state die een roemloos einde vond in de verbouwing van 1970.

 

     
Bodaanstraat    Genoemd naar de luitenantvlieger, † Schiphol 1940

 

     
Burgemeester Drijberweg   De heer S.B.Drijber was burgemeester van Tytsjerksteradiel. Hij heeft aan de Rijksstraatweg in Hurdegaryp gewoond. ( in het hoge huis, schuin tegenover de winkel van Kwakernaak) Hij was toen een tegenstander van het bestraten van de huidige Burgemeester Drijberweg. De Burgemeester Drijberweg werd voorheen de Sinteldyk of Nieuwe weg genoemd

 

     
De Bolle   Genoemd naar een stuk land in het Rietlandsvaartgebied.

 

   
                                     De boot van toen(2000)

 

Kunstwerk van Hanshan Roebers uit Koudum dat staat bij het oude sluisje aan de Slachtedijk, waar voorheen de schepen werden geschut vanuit de boezem naar de lager gelegen polder.  Het kunstwerk bestaat uit twee delen, één deel ligt vast op land en het andere drijft in het water. Een mechanische constructie kan het deel in het water - door veranderingen in de weersomstandigheden - t.o.v. het vaste deel verschuiven. De bewegingen in de tijd en de omstandigheden worden op deze manier zichtbaar gemaakt.  

 

     
De Buorren    Fries voor: de bebouwing van de dorpskern. In Hurdegaryp van de voormalige Rabobank -  nu beddenwinkel - tot aan iets voorbij het bedrijf van Hooghiemstra

 

     
De Draai    Naam appartementencomplexaan de Burgemeester Drijberweg    Een "draai" iseen draaibrug maar ook een plaats in sloot of vaart waar schepen konden draaien(swaaigat)Dit laatste was het geval in de Hardegarijpsteropvaart ongeveer ter hoogte van de flat in plan It Súd. De naam "It Doekewiid" - zie het opschrift op het adres van Helsdingenstraat 57 - herinnert daar nog aan.  Ook zat er een "draai" in de Burgerveenstervaart halverwege Quatrebras.  

 

     
De Fjouwer Tinzen(1991)   Het beeldende kunstwerk heeft de volgende omschrijving:

"Drie elementen weergegeven door drie kwarten van een cirkel, dichtbij elkaar geplaatst. Het vierde kwart is opengelaten".

Aanvullende informatie volgens de kunstenaar: "in het beeld zijn drie elementen verenigd:

-          De bebouwing van het dorp

-          Het geestelijke

-          De natuur

Deze drie elementen worden weergegeven door drie kwarten van een cirkel..."

De afmetingen van het kustwerk zijn: 3 meter hoog, op een fundering met een doorsnede van zo'n 5,5 meter.

 

     
De Hameie   Fries voor toegangshek of inrijhek van een boerenerf. Homeie en Hameie komen in het Fries beide voor. Hier is gekozen voor  Hameie omdat de familie De Ham voorheen op deze plaats een fuormanderij dreef. De Hameie staat dan ook aan de ingang van het winkelcentrum. Via De Hameie kan men mee doen aan diverse activiteiten die er georganiseerd worden en kan men zijn kennis - via het gebruik van internet aldaar - verbreden tot wereldniveau  Komt men uit De Hameie dan ligt opnieuw de wijde wereld voor je open

 

 Japik de ham (heit fan Aafke, Jan en Minke)                           

fuormanderij 

 

     
De Hege Fiif    De sporthal is gebouwd op een stukje hooggelegen land dat voorheen aangeduid werd als "de Five " een aanduiding van een oppervlakteafmeting. Een pondemaat is 36,74 are  

 

     
De (Hurdegariper ) Hoek   Landerijen met enkele boerderijen gelegen tussen het Hoeksterpaed en de ijsbaan/ kanovijver in het Koopmansboskje aan de Zomerweg.  De belangrijkste gebouwen waren het Galesloot en de oude kerk die stond op de plek waar nu de ijsbaan is. De kerk, een eenvoudig gebouw van "dowestien"(tufsteen)met klokkentoren, is in 1711 afgebroken en nieuwgebouwd op de huidige plek aan de "buorren", waar in 1600 de mensen zich vestigden. De preekstoel, de Roorda - en Bennemabank en enkele grafstenen werden mee verhuisd. Noordelijk van de oude kerk stond het priestershuis. Verder stonden er een molen en enkele boerderijen, waaronder o.a. die aan het Hoeksterpaed nummer 13 , één aan de huidige Wester  Omwei nummers 9 en 11 en één in de buurt van de Jintewarren/Sinderhoven.

 

     
De Hofkerk   Sinds 2003 de naam van de Nederlands Hervormde kerk aan de Rijksstraatweg. ( nu PKN - kerk) De naam heeft een dubbele betekenis. Hij staat op het kerkhof maar is ook afgeleid van "de hof van

 

De Horst   Fries voor: nest van arend, gier enz.

 

     
De Koarte baan   Fries voor: korte baan. Op deze plek was voorheen een drafbaan voor paarden. Ook was hier het sportveld en 1x per jaar werd er een kermis gehouden

 

     
De Ljurk   Fries voor: veldleeuwerik (weidevogel)

 

     
De Petten    Fries voor: de vennen (petgaten) ; gebied in het zuiden van het dorp, wat eerst verveend werd en later weer tot weiland werd gevormd.

 

     
De Schalmei    Een gebouw waar muziek in zit. Een schalmei is een blaas-instrument van hout: herdersfluit en nu de benaming van het Cultureel Centrum van Hurdegaryp.

 

     
De Skries    Fries voor: grutto (weide vogel)

 

     
De Warren    Het gebied ten zuiden van de Zomerweg. Warren betekent laaggelegen(wei)land.

 

     
De Warren    Naam van het sportcomplex, gelegen op het vroegere Preesterlân.

 

     
De Winde    Naam school voor christelijk onderwijs."De Winde" heeft ook een dubbele betekenis. Naam van een vis ( goudvoorn) die hier voorkomt ( vis symbool van Christus) en de naam van een slingerplant met veel kleine kleurige blaadjes ( dynamiek van de school)

 

     
Doorloop   Eigenlijk geen echte naam, maar meer een aanduiding dat er een verbinding is tussen de Van Helsdingenstraat en de Anthony Fokkerstraat

 

     
Douwetille   Fries voor duiventil

 

     
Easterbuorren    Oostelijk van de dorpskom langs de Rijksstraatweg gelegen bebouwd gedeelte vanaf de oude pastorie(nu Ruiterhuis en Landbouwmechanisatiebedrijf Bosgra) tot aan de Langedijk.

 

     
Easter Omwei   Fries voor Oosterrondweg.

 

     
Eibertsnêst    Fries voor : ooievaarsnest(een ander Fries woord voor ooievaar is: earebarre.)

 

     
Einekoai     Fries voor eendenkooi

 

     
Falkejacht    Fries voor valkenjacht

 

     
Foksegatten    Fries voor vossenholen. Deze straat ligt in het verlengde van de Langedijk.

 

     
Fuormanderij    Fries voor bedrijf van de voerman( loonbedrijf). Ongeveer op de plaats van deze straat was eerder het bedrijf van Jabik de Ham. Die had daar een klein veebedrijf met foeragehandel - handel in hooi en stro e.d. - maar hij was tevens voerman en had een bodedienst op Leeuwarden. Je kon bij hem b.v. een vracht zand bestellen en die bracht hij dan met paard en wagen bij je thuis. Tevens spande hij zijn paarden ook regelmatig voor de prachtige lijkkoets die het dorp toen nog rijk was - gemaakt door de Hurdegariper Eske de Vries wagenmaker in ons dorp. De wagenmakerij zat in het huis tegenover de winkel van Neef

 

     
Fuormanderij   Fries voor: bedrijf van de voerman(loonbedrijf); zie uitleg  straat Fuormanderij . Het is ook de naam van het huidige winkelcentrum nu. De voerman immers bracht je de goederen die je nodig had thuis. Nu wordt het meeste zelf gehaald, al dan niet met de wagen/auto.

 

     
Fûgelweide    Letterlijk: "vogelweiland" en dan waar koeien grazen.Geen hooiland. Weiland van matige kwaliteit, waar alleen de vogels hun voedsel en 'recreatie' komen zoeken

 

     
Gaelekamp    Benaming van drie straten en enkele dwarsstraatjes, oostelijk gelegen van de plaats waar zich het zogenaamde "Galeslot" bevond. (zie opmerking bij Galesloot.)

 

     
Gealesleat     Zo noemde men het watertje dat liep van de Hurdegaryper Hoek ( Hoeksterpaed) naar Tytsjerk, ten zuiden van de Zomerweg. Het watertje heeft vermoedelijk de naam gekregen van de sloot die ook bij het Galesloot langs stroomde en  (toevallig?) uitmondde bij het huis van de familie Van Geel op nummer 24 onder Tytsjerk.

 

     
    De tweede state van Hurdegaryp was naast Bennema State het Galesloot, in de volksmond Galeslot genoemd. Hoe het slot er precies heeft uitgezien is niet bekend. Waarschijnlijk gebouwd eind 16e eeuw. Bewoners: o.a Wolphaerdt van Lezaen, de familie Roorda ( Johan -Watze/Valerius) en tot na 1900 de familie Reitsma. Van deze families bevinden de grafstenen zich nog in De Hofkerk aan de Rijksstraatweg. Van de familie Roorda is daar ook nog het wapen en de familiebank aanwezig. De naam van de familie Reitsma komt ook terug in de straatnaam Reitsmaweg.  Na 1900 stond alleen het woonhuis er nog, tot  dit in 1989 ook afbrandde. Volgens een bepaling van 1963 moest er op dezelfde plek weer een nieuw              karakteristiek huis worden gebouwd.

 

     
Hazzeleger   Fries voor hazenleger

 

     
Hoantserid   Fries voor baltsplaats voor kemphanen

 

     
Hoeksterpaed   Fries voor: pad naar "De Hoek"gehucht op de hoek van de Zomerweg.( nu hoek Burgemeester Drijberweg / Koaikamp)Zie ook de opmerking bij De Hoek.

 

     
It Loo    Gehucht ten zuidoosten van de Hurdegariper Hoek (Hoeksterpaed) waarschijnlijk de eerste plek waar in Hurdegaryp mensen kwamen wonen. Op de plek waar nu het nieuwe huis van de familie Postma aan de Zomerweg staat, stond voorheen het karakteristieke witte huis van de familie  H van der Heide . Dit werd ook wel It Loo genoemd.

 

     
It Noard    Het oude, nu grotendeels in cultuur gebrachte, veengebied ten noorden van het dorp met o.a de Japmuoiskolk, it Mûzerid en het Ottema-Wiersma natuurreservaat).

 

     
It Pompeblêd   Fries voor het blad van de waterlelie.

 

     
It Súd   Het vroegere, later in cultuur gebrachte en nu grotendeels bebouwde gedeelte ten (zuid)oosten  van het dorp

 

     
Jintewarren   Warren betekent laaggelegen (wei)land.Oud Hurdegariper Marten Scholten heeft de naam bedacht met het oog op het aan deze straat gelegen sportveldencomplex Jin-to-warren betekent:zich inspannen c.q. te bewegen.

 

     
J.R.C laantje   J.R.C. staat voor Jeugd Recreatie Centrum. De naam van een speeltuinvereniging in Hurdegaryp. De vereniging werd in 1964 opgericht. Deze bestaat nog steeds, maar nu onder de naam buurthuis "De Wissel".

 

     
Koaikamp   Foutief gebruikte naam voor een lange straat - vanaf  de Burgemeester Drijberweg in westelijke richting, die langs de vroegere plaats van een eeuwenoude ééndenkooi loopt. Het had Koailoane: Fries voor Kooilaan moeten zijn. Een "kamp" is een rechthoekig stukje bouwland.

 

     
Kobbeflecht   Fries voor: leefgemeenschap van (broedende) kokmeeuwen.

 

     
Koopmansboskje    Naam van het gebied waar nu de ijsbaan c.q. kanovijver is gelegen

 

     
Langedijk   Verbindingsweg tussen Rijksstraatweg (plaats van het vroegere tolhuis) en Feanwâldsterwâl.

 

     
Lucht-en-veld     Bebouwing ten noorden van de spoorwegovergang aan  Slachtedyk De naam stond voorheen op de boerderij bij de Florahoek(zie foto bij Slachtedijk) De bewoner toen, Albert van der Veen, werd  Albert Luchtenveld genoemd.

 

     
Motel Van der Valk   Wanneer in 1830 de Rijksweg van Zwartewegsend  wordt doorgetrokken naar Hardegarijp en aansluit  op de bestaande bebouwing ontstaat er een nieuwe kruising van wegen. De Rijksweg nu Rijksstraatweg, de Slachtedijk ( nu de Thoden van Velzenweg - de Stationsweg is later aangelegd) en de Nieuwe weg of  Sintelweg (nu Burgemeester Drijberweg)
Dit punt is uiteraard zeer geschikt om daar een herberg neer te zetten. Dat duurt dan ook niet lang. Vanaf 1838 staat er op de plek van Motel Van der Valk reeds een herberg. Het heeft zelfs de naam "Spoorzicht" nog gehad, doordat men vanuit de herberg zicht had op de pas aangelegde spoorlijn. In een akte van 1893 is er spraken van "Eene huizinge en herberg met vergunning aan den Straatweg - gelegen Pleziertuin, voorzien van wandelpaden, koepels, bergjes, opgaand geboomte, enz." Later werd het Hotel Braam. Het hotel heeft een belangrijke sociale functie voor het dorp vervuld. Veel verenigingen vonden in het hotel hun clubhuis en nu nog zijn er mensen die spreken van hotel Braam als ze Motel Van der Valk bedoelen. Ook nu heeft het Motel nog een belangrijke functie maar dan vooral voor reizigers die door ons dorp trekken.

 

     
Nieuw Perspectief     Naam van de gereformeerde kerk ( nu PKN-kerk) betekenis: vooruitzicht toekomstgericht, "Een mooi perspectief opende zich voor hen"  Nieuw staat voor de verbouw in 1984.

 

     
Ottema Wiersma reservaat /Japmuoiskolk   Ooit was het Bûtenfjild (noordelijk van ons dorp) ook It Noard genoemd. Een onafzienbaar veengebied. Vanaf de 15e eeuw werd hier turf gewonnen. In de crisisjaren en tot na de Tweede

Wereldoorlog werd het gebied ontgonnen. Dankzij de toenmalige eigenaren van het gebied de heren Ottema en Wiersma, is een deel van dit gebied gespaard gebleven omdatzij als natuurliefhebbers weigerden aan de ontginning mee te werken.

 

     
Ottemaweg     Genoemd naar de familie Ottema, voormalig eigenaar van een deel van het gebied waar deze weg doorloopt. (zie ook bij Ottema Wiersma reservaat)

 

     
Dr Plesmanstraat   Genoemd naar Albert Plesman (7 september 1889 - 31 december 1953) was een Nederlandse luchtvaartpionier en medeoprichter van de KLM.

 

     
Pôlesingel     Fries voor: laan naar een hoger gelegen, vaak bebouwde plek in het lage land.

 

     
Preesterlânswei    Fries voor: weg leidende naar het Preesterlân (priesterland).Nu is dat het sportcomplex De Warren. Vroeger stond ook daar het priesterhuis. Daarin woonde in de Middeleeuwen de priester welke van de opbrengst van het land genoot. 

 

     
Reidfoarn    Fries voor: rietvoorn

 

     
Reidhin      Fries voor: waterhoen

 

     
Reidklyster   Fries voor:grote karekiet

 

     
Reidlânswei   Fries voor:weg langs het riet. 

 

     
Reidmosk     Fries voor:rietgors

 

     
Reidplom     Fries voor:rietpluim

 

     
Reidroas    Fries voor:haagwinde

 

     
Reidseame      Fries voor:rietzoom

 

     
Reidsjonger    Fries voor: rietzanger

 

     
Reitsmaweg    Straat over de landerijen van het vroegere boerenbedrijf van de familie Reitsma, de eigenaars sinds de 17de eeuw.

 

     
Rietlandsvaart   Een (nieuwbouw)wijk op een terrein waar voorheen veel riet stond met hier en daar wat grasland. Alle straatnamen in deze wijk hebben iets met riet te maken.

 

     
Rijksstraatweg      Utilistische samenvatting van weggedeelten ( zonder het karakteristieke van de vroegere benaming)In 1830 werd  De Zwarteweg, die aangelegd was in1528-1531,  als klinkerweg via Hurdegaryp doorgetrokken naar Groningen. Voordien reisde men via Zwartewegsend/ Swarteweisein, Tytsjerk en de Zomerweg naar Groningen.
     
Simmerdyk    Zie Zomerweg

 

     
Sinderhoven   Friese benaming voor in het zuidoosten van het dorp gelegen ontworpen vierkant, bebouwd met afzonderlijk staande (rijtjes) woningen

 

     
Singel    Het langs de Gealesleat lopende pad op de grens van Tytsjerk en Hurdegaryp.(zie Gealesleat)

 

     
Sinteldyk    Eerdere naam van de Burgmeester Drijberweg

 

     
Slachtedijk     Verbindingsweg met Ryptsjerk: een oude waterkering

 

     

 

Stationsweg   Voorheen "Nije Strjitwei" genoemd Na het bouwen van een station in 1864 werd er een weg aangelegd vanaf de Rijksstraatweg naar het station
     
Stipsteeg     Aftakking van de Rijksstraatweg tegenover de Plesmanstraat, vroeger Stipsteeg genoemd. Stip: Fries voor saus of jus waarin men bijvoorbeeld. aardappelen kan dopen (stipje)

 

     
Suwâldsterdyk    Vroeger de "oude weg" genoemd. Het was voorheen de weg van de Zomerweg naar Suwâld en nu naar het zuiden (Súderein) van Tytsjerk. Hier en daar is nog iets van de oude loop te zien.

 

     
Swagermanstraat   Genoemd naar de luitenantvlieger, † Moerdijk 1940.

 

     
Swellenêst    Fries voor: zwaluwnest

 

     
Thoden van Velzenweg     Genoemd naar H.U. Thoden van Velzen winkelman en woonde aan de Stationsweg op nummer 2.  Hij maakte naam als dichter en schrijver en was mede oprichter van toneelvereniging "M.R.V.Tesselschade" in 1870.

Vroeger was dit stuk een deel van de Slachtedijk, dat naar het zuiden aansloot op het Hoeksterpaed. Het werd na de aanleg van de Stationsweg, de oude rijweg ( Aldreed) genoemd.

 

     
Tillefeart       Genoemd naar het stuk vaart  in het verlengde van de Hardegarijpstervaart richting noorden. In deze vaart zat een " tille " een brug bij de kruising met de Rijksstraatweg

 

     
Twiske      Weggetje tussendoor,  in Sinderhoven 

 

     
Van Helsdingenstraat.   Genoemd naar de luitenantvlieger, † Ned. Indië 1942

 

     
Van Weerden Poelmanstraat   Genoemd naar de majoor vlieger en luchtmachtpionier † 1945

 

     
Vossenburcht    Verblijfplaats van vossen.

 

     
Wester Omwei     Fries voor Westerrondweg

 

     
Zomerweg     Middeleeuwse waterkering en verkeersweg van Leeuwarden naar Groningen waaraan Hurdegaryp ontstond. zie ook het N.B  onderaan

 

     
Zwartewegsend/ Swarteweisein    Letterlijk: het einde van de zwarte weg.

Op de website van Tresoar staat; Deze weg, welke vroeger, wegens de kleur van den kiezel of het puin, waarmede hij jaarlijks van stadswege werd opgehoogd en in bruikbaren staat gehouden, met meer regt de Roodeweg kon genoemd worden, is in het jaar 1531 aangelegd, doch in het jaar 1830, is, door aanleggen van den klinkerweg van Leeuwarden naar Groningen een gedeelte daarvan bestraat met klinkers, doch een gedeelte nabij Leeuwarden is onbestraat gebleven, wegens de bogtige rigting welke door eenen regten weg wordt afgesneden

Vóór het aanleggen van dien weg, in 1531, reed men van Leeuwarden naar Tietjerksteradeel en verder naar Groningen door een geheel ander oord en wel: van Leeuwarden zuidwaarts de Breededijk, dan oostwaarts langs de tegenwoordige Huizumer laan naar Huizum; verder, voorbij de pastorij, het Tijnjedijkje en zoo naar Tijnjezet, dáár door het vaarwater de Tijnje en langs de lage landen naar de kleine of Westergeest en bezuiden Tietjerk naar den Zomerweg en de voormalige kerk van Hardegarijp.

 

N.B    In de Middeleeuwen bestond Hurdegaryp uit elementen;  
1  Gaastmabuorren  (8 stemmen ) 
2  Bergumerveen gebied  tussen Feanwâldsterwâl
    en de Simmerdyk 
3   De Hoek en De Buorren  (samen  24 stemmen )

Een stem kwam overeen met een boerderij o.i.d. De eerste bewoning was in de Gaastmabuorren en in latere eeuwen trok men naar de Buorren.

Noot.
Hoewel het zuidelijke deel van Feanwâldsterwâl wel tot bij het dorp Hurdegaryp hoort zijn deze straten, zonder verdere bijbedoeling, toch niet in deze wegwijs meegenomen. Elk heeft zijn eigen beleving en Feanwâldsterwal heeft uiteindelijk ook zijn eigen website.

Graag op c.q. aanmerkingen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

By Joomla 1.6 Templates and Simple WP Themes